Wczesne wspomaganie rozwoju

WWR - co to jest?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy.

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

Jak uzyskać WWR?

Musisz iść z dzieckiem do lekarza pediatry/lekarza specjalisty. Lekarz wyda zaświadczenie lekarskie stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność występującą u dziecka, które jest podstawą do wydania opinii WWRD. Konieczne jest, aby lekarz określił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawność oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

autyzm,

zespół Aspergera,

ADHD,

dysfunkcje mowy, wzroku oraz słuchu,

niepełnosprawność intelektualna,

nieprawidłowy rozwój psychoruchowy,

niepełnosprawność ruchowa,

niepełnosprawność sprzężona,

 Z uzyskanym zaświadczeniem musisz udać się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja – sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka). Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne).

Odbierz opinię WWRD z poradni i przyjdź z nią do nas. My się z nią zapoznamy i zespół WWR przydzieli Twojemu dziecku zajęcia odpowiednie do rozpoznanych dysfunkcji.

 

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju i kto je prowadzi?

Zapraszamy do realizacji zajęć w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „LITERKOWO”. Jesteśmy  jedyną  placówką na teranie miasta i gminy Mszana Dolna oraz gmin ościennych  realizujących  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dziecka od momentu narodzin.  Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka  ( nerologopeda, logopeda,  pedagog, pedagog specjalny, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta SI) którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Zespołowy model pracy polega na współpracy wszystkich specjalistów przez cały czas trwania terapii, wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej i zintegrowanej pomocy.

 

Pracę zespołu koordynuje Dyrektor naszej Poradni, Pani mgr Monika Nalepa.

Ile godzin przysługuje mojemu dziecku w ramach WWR?

Wymiar zajęć WWR wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz od ustaleń organu prowadzącego jednostkę organizującą zajęcia WWR.

Oferta terapii w ramach WWR:

Terapia nerologopedyczna

Integracja Sensoryczna

Terapia pedagogiczna

Terapia logopedyczna

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Fizjoterapia

Biofeedback

Trening słuchowy metodą Tomatisa

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju mają szanse na wyrównanie deficytów rozwojowych, poznawczych jest szansą dla nich na prawidłowy rozwój.

Więcej informacji uzyskasz w naszej poradni, nr tel. 515 096 606