Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Literkowo  działa od 1 września 2022 roku jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Limanowej  i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Nasza Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna posiada podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne (m.in. za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez Poradnię mają więc taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „ Literkowo” w Mszanie Dolnej zajmuje się wydawaniem opinii w poniższych sprawach:

 • Możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)

 • Potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (art. 36 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)

 • Odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe)

 • Dostosowania wymagań edukacyjnych (§ 2 rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych) specyficznych trudnościach w uczeniu się (§ 3 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)

 • Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (§ 20 ust. 14 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

Podział opinii ze względu na wiek

 • Badanie rozwoju psychoruchowego 
 • Konsultacja psychologiczna
 • Konsultacja logopedyczna/ nerologopedyczna
 • Kompleksowa diagnoza rozwoju umysłowego i gotowości 6-latka do podjęcia nauki w szkole z wydaniem opinii
 • Badanie inteligencji
 • Ocena ryzyka wystąpienia dysleksji
 • Ocena ryzyka dyskalkulii
 • Konsultacje psychologiczne w sprawie problemów edukacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych
 • Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna
 • Diagnoza przyczyn dysleksji i dysgrafii z wydaniem opinii dla szkoły i komisji egzaminacyjnych
 • Diagnoza przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulii) z wydaniem opinii
 • Diagnoza przyczyn ogólnych trudności w nauce z wydaniem opinii dla szkoły
 • Badanie inteligencji dzieci i dorosłych
 • Badanie osobowości
 • Doradztwo w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • Konsultacja psychologiczna

Wydawane opinie:

 – Opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

– Opinia o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

– Opinia o odroczeniu obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego.

– Opinia o zwolnieniu z nauki drugiego języka.

– Opinia o objęciu ucznia  nauką  w klasie terapeutycznej.

– Opinia o dostosowania wymagań edukacyjnych.

– Opinia o specyficznych trudności w uczeniu się.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPINII

1. Wniosek o wydanie opinii

Każda opinia wydawana jest na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie Poradni. Można je wypełnić na miejscu, podczas ostatniego spotkania diagnostycznego. Standardowy wniosek o wydanie opinii obejmuje:

 • dane osobowe dziecka, które Poradnia ma obowiązek umieścić w opinii (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia dziecka, numer PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres przedszkola lub szkoły, oznaczenie klasy lub grupy przedszkolnej)

 • uzasadnienie wniosku

 • deklarację dotyczącą sposobu odebrania opinii (odbiór osobisty, odbiór przez osobę upoważnioną, wysłanie pocztą na wskazany adres, wysłanie pocztą do placówki szkolnej/przedszkolnej)

 • podpis wnioskodawcy.
2. Opinia zawsze jest rezultatem przeprowadzonej w Poradni diagnozy

Wnioski ujęte w opinii w każdym przypadku formułowane są w oparciu o wyniki badań diagnostycznych, przeprowadzonych w Poradni przez odpowiedniego specjalistę. Specjaliści Poradni „Literkowo” uwzględniają w procesie diagnozy dokumentację dostarczoną przez rodzica/opiekuna dziecka oraz informacje przekazane w wywiadzie, ale nie mogą one stanowić jedynej podstawy do wydania opinii.

3. Dokumentacja załączana do wniosku

Do wydania niektórych opinii niezbędne jest dostarczenie dodatkowej dokumentacji z placówki przedszkolnej lub szkolnej, a czasami również dokumentacji przeprowadzonych badań lekarskich. Informacji na temat wymaganej dokumentacji Poradnia udziela drogą telefoniczną. Niezależnie od wymogów związanych z dokumentacją niezbędną do wydania określonej opinii, rodzic może załączyć do wniosku dokumentację innych diagnoz oraz badań specjalistycznych, uzasadniającą potrzebę wydania opinii lub wnoszącą dodatkowe informacje, dotyczące dotychczasowego rozwoju dziecka.

4. Struktura opinii

Strukturę opinii specjalistycznych, wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199; z późn. zm.). Zgodnie z wymogami prawa opinia zawiera:

 • oznaczenie poradni wydającej opinię;

 • numer opinii;

 • datę wydania opinii;

 • podstawę prawną wydania opinii;

 • dane dziecka, którego dotyczy opinia (w tym między innymi numer PESEL);

 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

 • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem;

 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem;

 • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

 • podpis dyrektora poradni
5. Odbiór opinii

Opinia może być odebrana osobiście wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Dopuszczalne są sytuacje, w których opinia odbierana jest przez wskazaną przez rodzica inną osobę, ale ze względu na dobro dziecka i jego rodziny, wymaga to okazania w Poradni pisemnego upoważnienia, zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru opinii. Upoważnienie powinno być podpisane odręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Gotowa opinia przygotowana jest do odbioru w sekretariacie Poradni w terminie ustalonym wcześniej w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Istnieje ponadto możliwość wysłania opinii na adres podany we wniosku o jej wydanie lub przekazanie przez Poradnię opinii do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

 

Bez wyraźnej, pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, Poradnia „Literkowo” nigdy nie przekazuje opinii z diagnozy do przedszkola lub szkoły dziecka.

6. Czas oczekiwania na wydanie opinii

Większość specjalistycznych opinii z diagnozy Poradnia przygotowuje w ciągu 30 dni od złożenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego kompletnego wniosku o wydanie opinii. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zarówno skrócenie, jak i wydłużenie czasu oczekiwania na wydanie opinii po wcześniejszych ustaleniach z diagnostą oraz z dyrektorem Poradni. Skrócenie czasu oczekiwania na wydanie opinii nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

7. Prawo Poradni „LITERKOWO” do wydawania opinii w sprawach związanych z kształceniem dzieci i młodzieży

Poradnia „Literkowo ” to niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w rozumieniu Art. 2 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). Widnieje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 478667. Oznacza to między innymi, że Poradnia „ LITERKOWO ” zatrudnia specjalistów posiadających kwalifikacje wymagane prawem od pracowników publicznych placówek oświatowych, a wydawane przez nią opinie  mają takie samo znaczenie w placówkach szkolnych i przedszkolnych, jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

8. Zamiast opinii

Gdy wydanie pełnej opinii nie jest konieczne lub możliwe, ponieważ spotkanie specjalisty z dzieckiem nie obejmowało badania diagnostycznego (np. w przypadku konsultacji), Poradnia „Literkowo” proponuje wydanie pisemnej informacji o dziecku. Pisemna informacja o dziecku zazwyczaj zawiera podsumowanie informacji zebranych podczas obserwacji dziecka oraz w wywiadzie z rodzicem, a także podstawowe wnioski dotyczące zalecanego dalszego postępowania.

 

Pisemna informacja o wyniku diagnozy to dokument, który obejmuje krótkie podsumowanie rezultatów przeprowadzonych w Poradni badań diagnostycznych. Bywa wystarczająca, gdy badania przeprowadzane w Poradni „Literkowo” stanowią część złożonego procesu diagnozy, prowadzonego w innej placówce. Pisemne informacje o wyniku diagnozy, podobnie jak opinie, Poradnia wydaje na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Podobnie jak opinie, pisemne informacje o dziecku oraz informacje o wyniku diagnozy wydawane są na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego.